Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

15.07.2020 ГОДИНА ПРОГЛАСЕН ЗА НЕРАБОТЕН ДЕН

Сојузот на синдикатите на Македонија укажува дека јули година ,денот на парламентарните избори ,од страна на Владата е прогласен за неработен ден за сите граѓани на целата територија на државата.

Согласно Уставот на државата секој граѓанин со наполнети 18 години се стекнува со избирачко право кое го остварува на слободни избори.

Член 148 од Законот за работните односи уредил дека работникот има право на отсуство од работа со надоместок на плата за државните празници, коишто се определени како слободни денови од работа и за другите со закон определени слободни денови.

Доколку производниот процес се одвива непрекинато, работодавачот е должен писмено да го извести подрачниот државен инспектор на труд.

Сојузот на синдикатите на Македонија укажува на тоа дека согласно член 24 став 2 од Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството за работа во денови на празници и неработни денови утврдени со закон, работникот има право нанадомест на платата што му припаѓа кога во тие денови не работи и плата за поминатите часови на работа зголемена за %.

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2020 | Сите права се задржани.