Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

ИНФОРМАЦИЈА ОД СЕДНИЦАТА НА ЕСС

На предлог на преставниците од ССМ во Економско социјалниот Совет на РМ гдин М-р Роберт Симоноски Претседател на ССЕСМ и гдин М-р Дарко Димовски вд Претседател на ССМ се усвои  барањето за измена и дополна на Законот за персонален данок на доход и се усвои следниот предлогот под кои услови Синдикатите нема повеке да плакаат ДАНОК НА ДОХОД НА ПРИМАЊА ,

ПРЕДЛОГОТ КОЈ Е УСВОЕН ГЛАСИ;

НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ТРОШОЦИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ ,ХРАНА И ПРЕВОЗ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СИНДИКАТОТ КОИ СЕ 
УЦЕСНИЦИ ИЛИ АНГАЖИРАНИ НА НАСТАНИ ОРГАНИЗИРАНИ ВО РАМКИ НА АКТИВНОСТИТЕ НА СИНДИКАТИТЕ И 
ПРИМАЊА НА ЧЛЕНОВИ НА СИНДИКАТОТ ИСПЛАТЕНИ ОД СРЕДСТВАТА НА СИНДИКАТОТ СОГЛАСНО СТАТУТ, 
ПРОГРАМА И ОДЛУКИ НА ОРГАНИТЕ НА СУНДИКАТОТ!

Воедно Ве информираме дека ставот на ССМ за минималната плата во делот на нормативите по учинок каде го 
одредуваат сами работодавачи е неприфатлив за ССМ и за нас Синдикалците и за истиот остро реагиравме 
и ке биде оспорен на Уставен суд во претходна консултација на Претседателството на ССМ.

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2018 | Сите права се задржани.