Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Одделенија - стручна служба

Во рамките на Стручната служба на ССМ постојат три одделенија: Одделение за економско – социјални прашања, развој и образование, Одделение за работни односи и правна заштита и Одделение за општи работи.

Раководител на одделенијата е Слободан Трендафилов. 

Раководителот на одделенијата ја организира и ја координира работата на одделенијата, соработува со синдикатите и учествува во работењето на одделенијата, дава предлози и мислења во работењето на одделенијата, учествува на конференции, работилници и други работни средби и врши други работни задачи.

 

Одделение за економско – социјални прашања, развој и образование

Љубица Дековска, самостоен стручен соработник за економско – социјални прашања

Одделението за економско – социјални прашања, развој и образование ги следи состојбите во социо - економската сфера, материјално – социјалната положба на работниците, ги проучува макро и микро економските проекти на Владата на РМ, го следи спроведувањето на социјалната политика, учествува во донесувањето и спроведувањето на политиките за вработување, ги следи состојбите со платите и надоместоците, иницира прашања за Економско – социјалниот совет, дава мислења и предлози за имплементирањето на регулативите на ЕУ у друго. Во областа на организацискиот развој Одделението го следи остварувањето на загарантираните синдикални права, предлага начини за користење средства за синдикална борба, ги следи и ги проучува позитивните искуства од европското и светското синдикално движење. 

 

Одделение за работни односи и правна заштита

Лиле Петрова, самостоен стручен соработник за работни односи

Даница Михајлова, самостоен стручен соработник за правна заштита

Одделението за работни односи, правна заштита и колективно договарање ги следи законските прописи од областа на работно – правната и социјалната положба на работниците, ги проучува законите и дава предлози и мислења за истите, поднесува иницијативи за донесување закони. Во областа на правната заштита овозможува правна заштита на членовите на синдикатот од областа на работните односи, дава насоки и предлози за заштитата на правата на работниците, учествува во изготвувањето, потпишувањето, следењето и примената на колективните договори, го следи остварувањето на колективните договори.

 

Одделение за општи работи

Славица Богеска, Финансов сметковидител

Мазес Вели, Архивар

Марино Зафировски, Возач, Курир, размножувач

Зоран Стефановски, Координатор - Служба за обезбедување на имот 

Одделението за општи работи учествува во секојдневните активности на ССМ, го организира информирањето во Сојузот на синдикатите, го информира членството и јавноста за активностите на ССМ, организира прес – конференции, брифинзи и средби со новинари, го уредува интернет порталот на ССМ, подготвува информации за ССМ меѓу две седници на Советот и други работни обврски поврзани со информирањето.

 

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2017 | Сите права се задржани.