Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

ПРВ СОСТАНОК НА ЗАЕДНИЧКИОТ КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ

Заедничкиот консултативен комитет е всушност тело од меѓународно значење за Република Македонија. ЗКК е директно поврзан со Европскиот економски и социјален комитет (ЕЕСК), кој е орган на Европската Унија. ЕЕСК е задолжен за развивање на социјалниот дијалог, со посебни задолженија за земјите кандидатки. Земјата кандидат, статус што го има Македонија, треба да формира сопствено тело (токму ЗКК), кое ќе комуницира со европскиот комитет во Брисел. ЗКК во основа е заедничко работно тело на Република Македонија и на ЕЕСК.

Во ЗКК членуваат шест претставници, по двајца од  од асоцијациите на работодавачи, од синдикатите и од граѓанскиот сектор, односно невладините организации. Во досегашната практика во другите земји ЗКК одржува два состанока годишно, еден во Брисел и друг во земјата кандидат. Делокругот на прашања на ЗКК се социјалниот и граѓанскиот дијалог, прашања на кои Брисел им дава приоритетна важност. ЗКК е прилично значајна алка во евроинтеграцијата, па така и македонската Влада усвои посебен заклучок за поддршка на ова тело. Инаку Владата е должна да обезбеди логистичка поддршка за работењето на ЗКК, посебно Министерството за труд и социјална политика треба да ги сервисира потребите на новото тело.

Членови на ЗКК од страна на ССМ се Дарко Димовски и Слободан Трендафилов.

Инаку Европскиот економско - социјален комитет е советодавно тело на Европската Унија, воспоставено со Договорот од Рим во 1957 година. Неговата главна улога е да дава мислења, околу 150 годишно, на Парламентот и на Советот на ЕУ и на Европската комисија.

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2021 | Сите права се задржани.