Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

РЕАКЦИЈА НА ССМ ПО ОДНОС НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА

Сојузот на синдикатите на Македонија го разгледа Предлог-Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во РМ и ги дава следните:

МИСЛЕЊЕ И ЗАБЕЛЕШКИ

Сојузот на синдикатите на Македонија се залага и го поддржува Предлогот за зголемување на минималната плата на 12.000 илјади денари за сите работници. Сметаме дека тоа ќе придонесе за подобрување на материјалната состојба на најниско платените работници и ќе биде поттик за зголемување на платата на сите други работници.

ССМ не се согласува со Предлогот содржан во член 1, од Предлог-законот кој се однесува на член 2 од Законот за минимална плата и со истиот се предлага по ставот 1 (од член 2 на Законот) да се додадат три нови става со кои се дефинира поимот „нормиран учинок„ .

ССМ предлага член 2 од Законот за минимална плата на РМ да гласи:

Минималната плата е најнизок месечен износ на основната плата која работодавачот е должен да му ја исплати на работникот за работа извршена за полно работно време.

ССМ не се согласува минималната плата да биде условена од – нормиран учинок за кој во предложените измени на Законот е предвидено да се утврдува единствено од работодавачот и врз основа на критериуми утврдени единствено од работодавачот.

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2018 | Сите права се задржани.