Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Секција на млади

Според “Акционата програма 2011 – 2016 година“, усвоена на Втората конференција, Секцијата на млади ја продолжува својата активност околу: прашањата од општествениот и економскиот живот што се посебно значајни за положбата на младите луѓе, едуцирањето на младите, зголемување на влијанието и учеството во промените што значат социјална инклузија и интеграција во општеството.

Секцијата на млади ќе се фокусира на следните области:

 1. Пристап до образование на сите млади луѓе;
 2. Подобрување на преодот од училиште до вработување;
 3. Ангажирање за отворање нови, подобри места за младите луѓе;
 4. Ангажирање за посигурни и поздрави услови за работа;
 5. Организирање кампањи за зачленување на младите во синдикатите;
 6. Станбена политика за младите луѓе;
 7. Учество во донесувањето на закони и во нивната измена.

Синдикатите мора да најдат начини за приближување на младите, со цел да дознаат повеќе за нивните проблеми и потреби и за нивните очекувања од синдикатите.

Според Програмата потребни се програми за приближување до младите во последната средношколска година и на факултетите, пред преминот до вработување, исто така и до младите на работните места. За овие цели Секцијата на млади ќе презема:

 • активни кампањи во средините во кои синдикатите не се традиционално присутни;
 • соработка со студентски организации, со невладини здруженија и други организации;
 • изработка на публикации;
 • контакти со младите работници;
 • информирање на младите работници за нивните права од работниот однос;
 • организирање трибини со теми од интерес на младите;
 • организирање културно – спортски и забавни манифестации.

Цели на дејствување на Секцијата на млади се:

 • обезбедување рамноправен пристап на образование за сите млади луѓе, нивно стручно насочување, оспособување и преквалификација;
 • подобрување на системот на информирање за пазарот на трудот;
 • отворање специфични работни места за најмладите.

Синдикатите треба на трипартитно ниво да бараат: намалување на прекувремената работа со цел зголемување на бројот на работни места; создавање можности за поволни кредити за самовработување на младите; создавање можности за образование и преквалификација на невработените млади, на младите кои се вработени на несигурни места, посебно на младите жени, на младите инвалиди и на младите припадници на националните малцинства.

На планот на меѓународната соработка Секцијата на млади ќе настојува да воспостави квалитетен систем за проток на информации, ќе се вклучи во “Мрежата за координација на младите од синдикатите на Средна и Источна Европа“.

Посебно е важна соработката со секциите на млади  на националните синдикати, со цел размена на идеи и искуства.

 

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2018 | Сите права се задржани.