Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Секретар на советот на ССМ

 

Секретарот на Советот го избира Советот.

Задачи и надлежности на секретарот на Советот се:

  • ја  организира работата на Претседателството, Советот и Извршниот одбор;
  • го следи спроведувањето на утврдената политика и актите на органите и телата на ССМ;
  • организира и остварува контакти и комуникации со институциите на системот, невладини институции и организации, како и со   организации на работодавачите во остварувањето  на договорени активности од органите на  ССМ;
  • одговорен е за функционирањето и координирањето на работата на Стручната служба во Советот на ССМ;
  • ја координира работата на организационите делови на ССМ и  територијата;
  • извршува и други задачи во согласност со Програмата и Статутот. 

 

 

 

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2019 | Сите права се задржани.