Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

УСВОЕН ПРЕДЛОГОТ НА ССМ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД

Ве известуваме дека во Службен весник бр. 190 од 25 декември 2017 година, е објавен Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход, во кој во член 2 точка 31 е објавена измената која беше предлог на преставниците од ССМ во Економско социјалниот Совет на РМ, М-р Дарко Димовски  Претседател на ССМ и М-р Роберт Симоноски Претседател на ССЕСМ  а се однесува на тоа под кои услови Синдикатите нема повеке да плакаат ДАНОК НА ДОХОД НА ПРИМАЊА ,

ПРЕДЛОГОТ КОЈ Е УСВОЕН  И ОБЈАВЕН ВО СЛ. ВЕСНИК ГЛАСИ;

31) НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ, ХРАНА И ПРЕВОЗ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СИНДИКАТОТ КОИ СЕ УЧЕСНИЦИ ИЛИ АНГАЖИРАНИ НА НАСТАНИ ОРГАНИЗИРАНИ ВО РАМКИ НА АКТИВНОСТИТЕ НА СИНДИКАТОТ И ПРИМАЊА НА ЧЛЕНОВИ НА СИНДИКАТОТ ИСПЛАТЕНИ ОД СРЕДСТВАТА НА СИНДИКАТОТ СОГЛАСНО СО СТАТУТ,  ПРОГРАМА И ОДЛУКИ НА ОРГАНИТЕ НА СУНДИКАТОТ,,

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2019 | Сите права се задржани.