Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Претседателство на ССМ

Членови на Претседателството се:

м-р Дарко Димовски, Претседател на Синдикат на работниците од угостителството, туризмот, комунално- станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните друштва на РМ  (СУТКОЗ)

Пецо Грујовски, Претседател на Синдикат на работниците од управата, правосудните  органи и здруженија на граѓани на  РМ (УПОЗ)

Игор Герасов, Претседател на Синдикат на индустрија, енергетика и рударство на Македонија (СИЕР)

Живко Даневски, Претседател на Синдикат на работниците од агроиндустрискиот комплекс на РМ (АГРО Синдикат)

Павел Трендафилов, претседател на Синдикатот за градежништво, индустрија и проектирање на Македонија (СГИП)

Љубиша Каранфиловски, претседател на Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на РМ

Љупчо Радовски, претседател на Синдикатот на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на РМ (СТКЧ)

м-р Роберт Симоноски, претседател на Самостојниот синдикат на работниците од електростопанството на Македонија

Миќо Стојановски, претседател на Синдикатот на работниците од сообраќај и врски на РМ (СРСВМ)

Зоран Мироновски, претседател на Синдикатот на хемија, неметали и метали на РМ (СХНМ)

д-р Марјан Кицев, претседател на Македонскиот полициски синдикат (МПС)

Јордан Сандев, претседател на Синдикатот на поштенските и телекомуникациските работници на Македонија (СПТРМ)

Милован Арсовски, секретарот на Синдикатот на графичката, информативната, филмска, издавачка дејност и производство на хартија на РМ (ГИФИХ)

м-р Гоце Селовски, претседател на Синдикатот на финансиските дејности на Македонија (СФДМ)

Весна Мицевска, претседател на Синдикатот на работниците од трговијата на РМ (СРТ)

Ристо Ајтов, претседател на Синдикатот на одбраната и безбедноста (СОБ)

 

Претседателството го сочинуваат претседателот на ССМ, секретарот на Советот на ССМ и претседателите на синдикатите-членки.

Задачи и надлежности  на Претседателството се:

 • ги презема сите потребни активности за реализација на Програмата и Статутот на ССМ;
 • донесува ставови и одлуки за кое е надлежно и подготвува предлог-одлуки и други документи за кои е надлежен Советот;
 • ја координира активноста на ССМ и синдикатите на сите нивоа кога се работи за заеднички задачи;
 • Претседателство го информира Советот за својата работа;
 • до Советот дава предлози за кандидат за претседател на ССМ,  секретар на Советот и потпретседатели;
 • предлага дневен ред на Советот;
 • до Советот предлага измени и дополнувања на  Статутот на ССМ;
 • ја организира правната заштита на ниво на ССМ;
 • редовно ги следи економските, социјалните и други прашања за положбата на членството и сите работници и презема конкретни активности;
 • ги разгледува иницијативите на синдикатите и по своја проценка ги внесува во процедура;
 • го утврдува текстот и дава согласност за потпишување на општите колективни договори;
 • донесува одлука за внатрешно организирање на ССМ;
 • обезбедува и реализира соработка на ССМ со домашни и други меѓународни синдикални организации и асоцијации и невладиниот сектор за остварување на заеднички цели и задачи;
 • организира оспособување и образование на синдикални претставници;
 • врши именување, дава согласност за именување и избор и врши разрешување согласно овој Статут;
 • врши именување и разрешување на управителите на трговски друштва, задруги, штедилници, банки, и др. основани од ССМ;
 • го организира финансиското работење во ССМ, се грижи за синдикалниот имот и ги разгледува и усвојува извештаите на Надзорниот одбор;
 • ја организира  работата на Стручната служба во ССМ;
 • ја организира информативната дејност на ССМ;
 • им поднесува предлози и барања од својата надлежност на државните органи, други државни институции и организациите на работодавачите како социјални партнери за закони и други акти кои се однесуваат на материјално-социјалната положба на работниците;
 • донесува правилници и акти и Кодекс на однесување;
 • формира комисии и тела по одредени прашања;
 • врши  и други работи што ќе му ги довери  Советот.
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2022 | Сите права се задржани.