Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

„РАБОТНИЧКИТЕ ПРАВА СЕ ЧОВЕКОВИ ПРАВА!“

„Работничките права се човекови права!“

10 декември, Меѓународен ден на човековите права

Почитување на човековите слободи и владеење на правото се уредени и загарантирани со Уставот на Република Македонија и со тоа нашата држава влегува во редот на држави кои функционираат во услови на политичка демократија.

Човековите права и слободи се основа на правдата и мирот во светот, а работничките права се најважен и неизоставен дел од нив.

Заштитата и унапредувањето на работничките права се обврска и статутарна определба на Сојузот на синдикатите на Македонија која континуирано се спроведува.

Во Република Македонија, секој работник, секој граѓанин, согласно Уставот и законите од трудовата сфера, има право на: работа, заработувачка соодветна на трудот, безбедни и здрави услови за работа и социјална сигурност.

Секој работник го остварува основното човеково право, доброволно да се организира и здружува во синдикати, и да се бори за остварување и унапредување на своите права и интереси од работа, практикувајќи демократски методи и принципи, пред сé, преку водењето социјален дијалог на сите нивоа, преговарање и колективно договарање.

Синдикално организирани и здружени, работниците во Република Македонија влијаат врз подобрувањето на својот животен стандард, но и врз позитивните економско-социјални политики и вкупната положба и прогрес во државата. 

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.