Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - февруари 2015

Вредноста на Синдикалната минимална кошница za февруари  2015 година изнесува
32 161,00 денари

Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Meсец 2
2015
% учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.498,85 41,97
2. Домување 10.362,46 32,22
3. Хигиена 2.177,56 6,77
4. Превоз 2.339,98 7,28
5. Облека и обувки 2.048,82 6,37
6. Култура 1.070,00 3,33
7. Одржување на здравје 663,16 2,06
  Вкупно: 32.160,83 100,00
Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Mесец 2
2015
% учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  21.104,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.498,85  63,96
2. Домување 10.362,46  49,10
а Комунални трошоци 8.270,73  39,19
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.091,73  9,91
3. Хигиена 2.177,56  10,32
а Одржување на личната хигиена 985,36  4,67
б Одржување на хигиената на домот 1.192,20  5,65
4. Превоз 2.339,98  11,09
5. Облека и обувки 2.048,82  9,71
6. Култура 1.070,00  5,07
7. Одржување на здравје 663,16  3,14
  Вкупно: 32.160,83  152,39
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2023 | Сите права се задржани.