Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - јануари 2013

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за јануари 2013 година изнесува
32.075,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 1 2013 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.409,37 41,81
2. Домување 10.437,26 32,54
3. Хигиена 2.183,77 6,81
4. Превоз 2.339,98 7,29
5. Облека и обувки 2.046,85 6,38
6. Култура 1.070,00 3,34
7. Одржување на здравје 587,74 1,83
Вкупно: 32.074,97 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 1 2013 учество на елементите во нето плата
Просечно исплатена нето плата
1. Исхрана и пијалоци 13.409,37
2. Домување 10.437,26
а Комунални трошоци 8.335,88
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.101,38
3. Хигиена 2.183,77
а Одржување на личната хигиена 970,08
б Одржување на хигиената на домот 1.213,69
4. Превоз 2.339,98
5. Облека и обувки 2.046,85
6. Култура 1.070,00
7. Одржување на здравје 587,74
Вкупно: 32.074,97

               Спредбени показатели за 2012 година

Ред.

број

Елементи на минималната синдикална кошница

% учество структура на МСК

 

2012 год. месец

I

II

III

IV

V

VI

1.

Исхрана и пијалоци

42,16

42,29

42,29

42,43

42,30

42,21

2.

Домување

32,26

32,18

32,19

32,03

32,05

32,08

a

Комунални трошоци

25,59

25,51

25,52

25,40

25,39

25,42

b

Покуќнина, опрема за куќа и оджување

6,66

6,66

6,67

6,63

6,66

6,66

3.

Хигиена

6,82

6,83

6,84

6,85

6,89

6,88

a

Одржување на личната хигиена

2,94

2,97

2,98

3,00

3,02

3,02

b

Одржување на хигиената на домот

3,85

3,85

3,86

3,85

3,87

3,86

4.

Превоз

7,55

7,52

7,52

7,46

7,47

7,48

5.

Облека и обувки

5,95

5,95

5,94

6,03

6,08

6,12

6.

Култура

3,46

3,45

3,44

3,41

3,41

3,42

7.

Одржување на здравје

1,80

1,79

1,78

1,78

1,80

1,81

 

Вкупно:

100,00

100,00

100.00

100,00

100,00

100,00

 

Red.

Broj

Елементи на минималната синдикална кошница

% учество структура на МСК

 

2012 год. месец

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1.

Исхрана и пијалоци

41,78

41,36

41,78

41,88

41,75

41,63

2.

Домување

32,29

33,18

32,90

32,67

32,66

32,69

a

Комунални трошоци

25,57

26,59

26,39

26,14

26,14

26,14

b

Покуќнина, опрема за куќа и оджување

6,72

6,57

6,51

6,53

6,52

6,55

3.

Хигиена

6,94

6,80

6,76

6,79

6,80

6,82

a

Одржување на личната хигиена

3,04

3,00

3,00

3,01

3,02

3,04

b

Одржување на хигиената на домот

3,90

3,80

3,76

3,78

3,78

3,78

4.

Превоз

7,54

7,40

7,34

7,31

7,31

7,31

5.

Облека и обувки

6,17

6,05

6,06

6,19

6,32

6,39

6.

Култура

3,45

3,39

3,36

3,34

3,34

3,34

7.

Одржување на здравје

1,83

1,82

1,81

1,82

1,82

1,82

 

Вкупно:

100,00

100,00

100,00

100

100

100,00

 

Ред.

број

Елементи на минималната синдикална кошница

%  учество на елементите од МСК во нето плата

2012година по месеци

   

I

II

III

IV

V

VI

 

Просечна исплатена нето плата

20.982

     20.625

21.081

20.743

20.867

20.651

1.

Исхрана и пијалоци

62,12

63,64

62,45

64,17

63,53

63,94

2.

Домување

47,53

48,43

47,53

48,44

48,14

48,59

а

Комунални трошоци

37,71

38,40

37,68

38,41

38,14

38,50

б

Покуќнина, опрема за куќа и оджување

9,82

10,03

9,85

10,03

10,00

10,09

3.

Хигиена

10,04

10,27

10,10

10,36

10,35

10,42

а

Одржување на личната хигиена

4,37

4,47

4,40

4,54

4,53

4,57

б

Одржување на хигиената на домот

5,67

5,80

5,70

5,82

5,82

5,85

4.

Превоз

11,13

11,32

11,10

11,28

11,21

11,33

5.

Облека и обувки

8,77

8,95

8,78

9,12

9,13

9,28

6.

Култура

5,10

5,19

5,08

5,16

5,13

5,18

7.

Одржување на здравје

2,65

2,69

2,64

2,69

2,71

2,74

 

Вкупно:

147,34

150,49

147,68

151,22

150,20

151,48

 

Ред.

број

Елементи на минималната синдикална кошница

%  учество на елементите од МСК во нето плата

2012година по месеци

   

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

Просечна исплатена нето плата

20.781

20.965

20.779

21.031

20.857

21.469

1.

Исхрана и пијалоци

62,39

62,34

64,09

63,70

64,10

62,09

2.

Домување

48,22

50,00

50,46

49,69

50,14

48,74

a

Комунални трошоци

38,19

40,08

40,48

39,76

40,13

38,98

b

Покуќнина, опрема за куќа и оджување

10,03

9,92

9,98

9,93

10,01

9,76

3.

Хигиена

10,37

10,26

10,36

10,33

10,43

10,17

a

Одржување на личната хигиена

4,54

4,52

4,60

4,58

4,63

4,53

b

Одржување на хигиената на домот

5,83

5,74

5,76

5,75

5,80

5,64

4.

Превоз

11,26

11,16

11,26

11,13

11,22

10,90

5.

Облека и обувки

9,22

9,12

9,29

9,42

9,71

9,52

6.

Култура

5,15

5,10

5,15

5,09

5,13

4,98

7.

Одржување на здравје

2,74

2,75

2,78

2,76

2,79

2,72

 

Вкупно:

149,35

150,73

153,39

152,12

153,52

149,12

 

Ред.

број

Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница

месец 1

2012

% учество

структура на МСК

% учество

во нето плата

 

Просечна исплатена нето плата

20.982,00

 

100,00

1.

Исхрана и пијалоци

13.035,13

42,16

62,12

2.

Домување

9.971,80

32,26

47,53

a

Комунални трошоци

7.911,89

25,59

37,71

b

Покуќнина, опрема за куќа и оджување

2.059,91

6,67

9,82

3.

Хигиена

2.106,45

6,82

10,04

a

Одржување на личната хигиена

916,61

2,96

4,37

b

Одржување на хигиената на домот

1.189,84

3,86

5,67

4.

Превоз

2.335,31

7,55

11,13

5.

Облека и обувки

1.840,95

5,95

8,77

6.

Култура

1.070,00

3,46

5,10

7.

Одржување на здравје

555.28

1,80

2,65

 

Вкупно:

30.914,92

100,00

147,34

 

Ред.

број

Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница

месец 2

2012

% учество

структура на МСК

% учество

во нето плата

 

Просечна исплатена нето плата

20.625,00

 

100,00

1.

Исхрана и пијалоци

13.126,38

42,29

63,64

2.

Домување

9.987,95

32,18

48,43

a

Комунални трошоци

7.919,80

25,52

38,40

b

Покуќнина, опрема за куќа и оджување

2.068,15

6,66

10,03

3.

Хигиена

2.118,82

6,83

10,27

a

Одржување на личната хигиена

923,03

2,98

4,47

b

Одржување на хигиената на домот

1.195,79

3,85

5,80

4.

Превоз

2.335,31

7,52

11,32

5.

Облека и обувки

1.846,47

5,95

8,95

6.

Култура

1.070,00

3,45

5,19

7.

Одржување на здравје

555,84

1,79

2,69

 

Вкупно:

31.040,77

100,00

150,49

 

Ред.

број

Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница

месец 3

2012

% учество

структура на МСК

% учество

во нето плата

 

Просечна исплатена нето плата

21.081,00

 

100,00

1.

Исхрана и пијалоци

13.165,76

42,29

62,45

2.

Домување

10.019,98

32,19

47,53

a

Комунални трошоци

7.943,56

25,52

37,68

b

Покуќнина, опрема за куќа и оджување

2.076,42

6,67

9,85

3.

Хигиена

2.128,49

6,84

10,10

a

Одржување на личната хигиена

926,72

2,98

4,40

b

Одржување на хигиената на домот

1.201,77

3,86

5,70

4.

Превоз

2.339,98

7,52

11,10

5.

Облека и обувки

1.850,16

5,94

8,78

6.

Култура

1.070,00

3,44

5,08

7.

Одржување на здравје

556,40

1,78

2,64

 

Вкупно:

31.130,77

100.00

147,68

 

Ред.

број

Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница

месец 4

2012

% учество

структура на МСК

% учество

во нето плата

 

Просечна исплатена нето плата

20.743

 

100,00

1.

Исхрана и пијалоци

13.310,58

42,43

64,17

2.

Домување

10.047,96

32,03

48,44

a

Комунални трошоци

7.967,39

25,40

38,41

b

Покуќнина, опрема за куќа и оджување

2.080,57

6,63

10,03

3.

Хигиена

2.150,25

6,85

10,36

a

Одржување на личната хигиена

942,47

3,00

4,54

b

Одржување на хигиената на домот

1.207,78

3,85

5,82

4.

Превоз

2.339,98

7,46

11,28

5.

Облека и обувки

1.892,71

6,03

9,12

6.

Култура

1.070,00

3,41

5,16

7.

Одржување на здравје

558,63

1,78

2,69

 

Вкупно:

31.370,11

100,00

151,22

 

Ред.

број

Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница

месец 5

2012

% учество

структура на МСК

% учество

во нето плата

 

Просечна исплатена нето плата

20.867,00

 

100,00

1.

Исхрана и пијалоци

13.257,34

42,30

63,53

2.

Домување

10.046,23

32,05

48,14

a

Комунални трошоци

7.959,42

25,39

38,14

b

Покуќнина, опрема за куќа и оджување

2.086,81

6,66

10,00

3.

Хигиена

2.160,06

6,89

10,35

a

Одржување на личната хигиена

946,24

3,02

4,53

b

Одржување на хигиената на домот

1.213,82

3,87

5,82

4.

Превоз

2.339,98

7,47

11,21

5.

Облека и обувки

1.905,96

6,08

9,13

6.

Култура

1.070,00

3,41

5,13

7.

Одржување на здравје

565,33

1,80

2,71

 

Вкупно:

31.344,90

100,00

150,20

 

Ред.

број

Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница

месец 6

2012

% учество

структура на МСК

% учество

во нето плата

 

Просечна исплатена нето плата

20.651,00

 

100,00

1.

Исхрана и пијалоци

13.203,97

42,21

63,94

2.

Домување

10.034,10

32,08

48,59

a

Комунални трошоци

7.951,46

25,42

38,50

b

Покуќнина, опрема за куќа и оджување

2.082,64

6,66

10,09

3.

Хигиена

2.152,36

6,88

10,42

a

Одржување на личната хигиена

943,40

3,02

4,57

b

Одржување на хигиената на домот

1.208,96

3,86

5,85

4.

Превоз

2.339,98

7,48

11,33

5.

Облека и обувки

1.915,49

6,12

9,28

6.

Култура

1.070,00

3,42

5,18

7.

Одржување на здравје

565,90

1,81

2,74

 

Вкупно:

31.281,80

100,00

151,48

 

Ред.

број

Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница

месец 7

2012

% учество

структура на МСК

% учество

во нето плата

 

Просечна исплатена нето плата

20.781,00

 

100,00

1.

Исхрана и пијалоци

12.966,30

41,78

62,39

2.

Домување

10.020,28

32,29

48,22

a

Комунални трошоци

7.935,56

25,57

38,19

b

Покуќнина, опрема за куќа и оджување

2.084,72

6,72

10,03

3.

Хигиена

2.155,72

6,94

10,37

a

Одржување на личната хигиена

944,34

3,04

4,54

b

Одржување на хигиената на домот

1.211,38

3,90

5,83

4.

Превоз

2.339,98

7,54

11,26

5.

Облека и обувки

1.915,49

6,17

9,22

6.

Култура

1.070,00

3,45

5,15

7.

Одржување на здравје

569,30

1,83

2,74

 

Вкупно:

31.037,07

100,00

149,35

 

Ред.

број

Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница

месец 8

2012

% учество

структура на МСК

% учество

во нето плата

 

Просечна исплатена нето плата

20.965,00

 

100,00

1.

Исхрана и пијалоци

13.070,00

41,36

62,34

2.

Домување

10.484,31

33,18

50,00

a

Комунални трошоци

8.403,76

26,59

40,08

b

Покуќнина, опрема за куќа и оджување

2.080,55

6,57

9,92

3.

Хигиена

2.150,07

6,80

10,26

a

Одржување на личната хигиена

947,17

3,00

4,52

b

Одржување на хигиената на домот

1.202,90

3,80

5,74

4.

Превоз

2.339,98

7,40

11,16

5.

Облека и обувки

1.911,66

6,05

9,12

6.

Култура

1.070,00

3,39

5,10

7.

Одржување на здравје

575,56

1,82

2,75

 

Вкупно:

31.601,58

100,00

150,73

 

Ред.

број

Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница

месец 9

2012

% учество

структура на МСК

% учество

во нето плата

 

Просечна исплатена нето плата

20.779,00

 

100,00

1.

Исхрана и пијалоци

13.316,39

41,78

64,09

2.

Домување

10.485,78

32,90

50,46

a

Комунални трошоци

8.411,47

26,39

40,48

b

Покуќнина, опрема за куќа и оджување

2.074,31

6,51

9,98

3.

Хигиена

2.153,53

6,76

10,36

a

Одржување на личната хигиена

956,64

3,00

4,60

b

Одржување на хигиената на домот

1.196,89

3,76

5,76

4.

Превоз

2.339,98

7,34

11,26

5.

Облека и обувки

1.930,78

6,06

9,29

6.

Култура

1.070,00

3,36

5,15

7.

Одржување на здравје

577,29

1,81

2,78

 

Вкупно:

31.873,75

100,00

153,39

 

Ред.

број

Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница

месец 10

2012

% учество

структура на МСК

% учество

во нето плата

 

Просечна исплатена нето плата

21.031,00

 

100,00

1.

Исхрана и пијалоци

13.396,29

41,88

63,70

2.

Домување

10.449,83

32,67

49,69

a

Комунални трошоци

8.361,00

26,14

39,76

b

Покуќнина, опрема за куќа и оджување

2.088,83

6,53

9,93

3.

Хигиена

2.172,44

6,79

10,33

a

Одржување на личната хигиена

962,38

3,01

4,58

b

Одржување на хигиената на домот

1.210,06

3,78

5,75

4.

Превоз

2.339,98

7,31

11,13

5.

Облека и обувки

1.980,98

6,19

9,42

6.

Култура

1.070,00

3,34

5,09

7.

Одржување на здравје

579,60

1,82

2,76

 

Вкупно:

31.989,12

100,00

152,12

 

Ред.

број

Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница

месец 11

2012

% учество

структура на МСК

% учество

во нето плата

 

Просечна исплатена нето плата

20.857,00

 

100,00

1.

Исхрана и пијалоци

13.369,50

41,75

64,10

2.

Домување

10.458,19

32,66

50,14

a

Комунални трошоци

8.369,36

26,14

40,13

b

Покуќнина, опрема за куќа и оджување

2.088,83

6,52

10,01

3.

Хигиена

2.176,29

6,80

10,43

a

Одржување на личната хигиена

966,23

3,02

4,63

b

Одржување на хигиената на домот

1.210,06

3,78

5,80

4.

Превоз

2.339,98

7,31

11,22

5.

Облека и обувки

2.024,56

6,32

9,71

6.

Култура

1.070,00

3,34

5,13

7.

Одржување на здравје

582,50

1,82

2,79

 

Вкупно:

32.021,02

100,00

153,52

 

Ред.

број

Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница

месец 12

2012

% учество

структура на МСК

% учество

во нето плата

 

Просечна исплатена нето плата

21.469,00

 

100,00

1.

Исхрана и пијалоци

13.329,39

41,63

62,09

2.

Домување

10.464,46

32,69

48,74

a

Комунални трошоци

8.369,36

26,14

38,98

b

Покуќнина, опрема за куќа и оджување

2.095,10

6,55

9,76

3.

Хигиена

2.183,30

6,82

10,17

a

Одржување на личната хигиена

972,03

3,04

4,53

b

Одржување на хигиената на домот

1.211,27

3,78

5,64

4.

Превоз

2.339,98

7,31

10,90

5.

Облека и обувки

2.044,81

6,39

9,52

6.

Култура

1.070,00

3,34

4,98

7.

Одржување на здравје

583,08

1,82

2,72

 

Вкупно:

32.015,02

100,00

149,12

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.