Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - ноември 2015

Вредноста на Синдикалната минимална кошница za ноември 2015 година изнесува
32.279,00 денари

Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница Meсец 11
2015
% учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.414,27 41,56
2. Домување 10.422,22 32,29
3. Хигиена 2.220,49 6,88
4. Превоз 2.339,98 7,25
5. Облека и обувки 2.124,36 6,58
6. Култура 1.070,00 3,31
7. Одржување на здравје 688,01 2,13
  Вкупно: 32.279,33  100,00
Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Mесец 11
2015
% учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  21.976,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.414,27  61,04
2. Домување 10.422,22  47,43
а Комунални трошоци 8.295,42  37,75
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.126,80  9,68
3. Хигиена 2.220,49  10,10
а Одржување на личната хигиена 1003,12  4,56
б Одржување на хигиената на домот 1.217,37  5,54
4. Превоз 2.339,98  10,65
5. Облека и обувки 2.124,36  9,67
6. Култура 1.070,00  4,87
7. Одржување на здравје 688,01  3,13
  Вкупно: 32.279,33  146,89
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.