Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

ССМ ОБЕЗБЕДИ К-15 ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО МВР, ЗА ПРВ ПАТ ПО 20 ГОДИНИ

ССМ ОБЕЗБЕДИ К-15 ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО МВР, ЗА ПРВ ПАТ ПО 20 ГОДИНИ

ССМ во член 21 од Општиот колективен договор за јавниот сектор обезбеди сите вработени во јавниот сектор да имаат право на регрес за годишен одмор, во висина од најмалку 30% од основицата, под услов работникот да работел најмалку 6 месеци во календарската година кај ист работодавач, а регресот за годишен одмор за 2023 година изнесува 10.000 денари, во нето износ.

Со право на регрес за годишен одмор (К-15) за прв пат се стекнаа вработените полицијата, а овој износ може да се уреди и во повисок износ со грански или Колективен договор на ниво на работодавач.

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.